• darkblurbg

Besloten Vennootschap

 1. Buro van Atten is een besloten vennootschap die gevestigd is te Bloemendaal en geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 69242011. De vennootschap voert een advocatenpraktijk en voldoet aan de regels die onder meer voortvloeien uit de Verordening op de Advocatuur. Zo heeft het advocatenkantoor een vaste waarnemer, zijnde mr. H.J.W.A. van der Put, advocaat te Breda (www.vanderputadvocatuur.nl). Verder beschikt Buro van Atten niet over een Stichting Derdengelden en kan zij geen derdengelden ontvangen of doorbetalen. Het BTW nummer van de vennootschap is 857798273B01. De aan het kantoor verbonden advocaten, zijnde mr. G. van Atten en mr. A.M. van der Maten, staan geregistreerd in het in artikel 6.32 van de Verordening op de advocatuur omschreven rechtsgebiedenregister. Daarin staat vermeld dat mr. Van Atten het rechtsgebied algemeen burgerlijk recht heeft geregistreerd en mr. Van der Maten het rechtsgebied personen- en familierecht en dat beiden aan het jaarlijkse puntenaantal hebben voldaan geldend voor dit rechtsgebied.

 

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Buro van Atten en op alle rechtsverhoudingen van Buro van Atten met derden. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever kunnen behalve Buro van Atten ook alle derden die zijn ingeschakeld op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

 

Opdracht

 1. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Buro van Atten, hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de besloten vennootschap. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

 

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Buro van Atten is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Buro van Atten is verzekerd bij Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. (correspondentieadres: Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam) tot een bedrag van EUR 3.000.000,00 per schadegeval. Op verzoek zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.
 2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Buro van Atten beperkt tot een bedrag van EUR 10.000,00 per opdracht of, indien het voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger mocht zijn, tot het bedrag van dat honorarium, met een maximum van EUR 25.000,00.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Buro van Atten tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behalve in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Buro van Atten.

 

Inschakeling derden

 1. Bij de uitvoering van de opdracht is Buro van Atten gerechtigd om derden in te schakelen. Hierbij zal Buro van Atten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Buro van Atten is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. De opdrachtgever machtigt Buro van Atten om namens hem eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden.

 

Honorarium

 1. De hoogte van het verschuldigde uurtarief wordt vooraf overeengekomen met de opdrachtgever. Het uurtarief wordt jaarlijks op 1 januari aangepast.
 2. De werkzaamheden worden periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Gedeclareerd worden alsdan de gewerkte uren maal het overeengekomen uurtarief. Op de declaraties worden de voor verschotten, diensten van derden en algemene kantoorkosten in rekening gebrachte bedragen gespecificeerd. Buro van Atten is steeds gerechtigd van de opdrachtgever bij aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van (een voorschot op) het overeengekomen honorarium, verschotten, waaronder griffierechten (belast dan wel onbelast), kantoorkosten en omzetbelasting te verlangen.

 

Klachtenregeling.

 1. Buro van Atten beschikt over een klachtenregeling, welke van toepassing is op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Buro van Atten en op alle rechtsverhoudingen van Buro van Atten met opdrachtgevers. De klachtenregeling is gepubliceerd op de website burovanatten.nl. Op verzoek zal de klachtenregeling worden toegezonden. Buro van Atten behandelt iedere ontvangen klacht van een opdrachtgever overeenkomstig deze klachtenregeling. Klachten die niet conform de klachtenregeling kunnen worden opgelost dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Buro van Atten en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Buro van Atten voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland worden voorgelegd.

 

Einde