• darkblurbg

Algemeen

Buro van Atten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door Buro van Atten worden verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Buro van Atten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Buro van Atten veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Buro van Atten.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Buro van Atten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

- het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures

- innen van declaraties

- advisering, bemiddeling en verwijzing

- voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

- marketing- en communicatieactiviteiten

- werving en selectie

- maatwerkadvies

- preventief advies

 

Welke persoonsgegevens worden verstrekt?

Buro van Atten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

  • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam;
  • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
  • Gegevens betreffende de pc dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
  • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
  • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;
  • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van werving en selectie, zoals uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in dit proces vermelde persoonsgegevens;
  • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld. 

 

Wijze van verkrijging persoonsgegevens

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Buro van Atten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Buro van Atten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

- wettelijke verplichting

- uitvoering van een overeenkomst

- verkregen toestemming van betrokkene(n)

- gerechtvaardigd belang

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Buro van Atten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Buro van Atten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Buro van Atten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van [naam advocatenkantoor] uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door [naam advocatenkantoor] ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Buro van Atten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Buro van Atten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Buro van Atten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Buro van Atten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Verzoek tot inzage

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Buro van Atten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Buro van Atten
T.a.v. Gerd van Atten
Bronsteeweg 49B
2101 AB Heemstede

email: gerd@burovanatten.nl
Tel:     +31 (0)23 7200890 
Mob:   +31 (0) 6 81619191 

 

Identificatieplicht

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Buro van Atten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Sociale media

Op de website(s) van Buro van Atten zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Buro van Atten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen. [naam advocatenkantoor] houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door [naam advocatenkantoor] verkocht aan derden.

 

Cookies

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Buro van Atten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Buro van Atten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Buro van Atten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Buro van Atten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Buro van Atten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Blog

Op de website(s) biedt Buro van Atten een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Buro van Atten is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Buro van Atten dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

 

Wijzigingen

Buro van Atten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

 

Vragen en/of opmerkingen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

Buro van Atten
T.a.v. Gerd van Atten
Bronsteeweg 49B
2101 AB Heemstede

email: gerd@burovanatten.nl
Tel:     +31 (0)23 7200890 
Mob:   +31 (0) 6 81619191 

Dit privacy statement is op 25 november 2019 vastgesteld.